Administracinės galimybės. NAUDINGA INFORMACIJA


Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės Algimantas Urmonas, Birutė Pranevičienė Santrauka Šiame straipsnyje atskleidžiama diskrecijos samprata bei aptariamos diskrecijos kontrolės galimybės. Straipsnį sudaro šešios dalys.

administracinės galimybės

Pirmojoje dalyje aptariama diskrecijos esmė ir reikšmė demokratinėje valstybėje. Demokratinėje valstybėje kiekviena iš trijų valdžių administracinės galimybės tam tikrą veiksmų laisvę, pagrindai užsidirbti pinigų internete diskrecija, kuri sudaro prielaidas kiekvienai iš valdžių savarankiškai vykdyti savąją funkciją, t.

Tačiau net ir turėdama diskrecijos teisę kiekviena valdžia turi paisyti Konstitucijos, įstatymų ir bendrųjų teisės principų.

administracinės galimybės

Antrojoje dalyje aptariama legislatyvinė administracijos diskrecija, atsirandanti dėl tam tikro valdžių funkcijų persipynimo. Teisėkūros funkcijos perdavimas vykdomajai valdžiai yra susijęs su legislatyvine administracijos diskrecijos teise, kurios praktiškai neįmanoma administracinės galimybės, nes Seimo priimti aktai, deleguojantys legislatyvinę diskreciją, dažnai yra deklaratyvūs, todėl vykdančioji institucija gali gana laisvai pasirinkti įstatymo įgyvendinimo veiklos variantus arba netgi ignoruoti Seimo pavedimus.

administracinės galimybės

Trečiojoje dalyje pateikiama administracinės diskrecijos samprata, kuri skiriasi nuo legislatyvinės administracijos diskrecijos tuo, kad administracinės galimybės atveju administracija naudojasi veiksmų laisve, vykdydama savo, kaip vykdomosios valdžios, funkcijas, tuo tarpu antruoju atveju administracija vykdo kvazilegislatyvines funkcijas, ir toms funkcijoms vykdyti jai suteikiama legislatyvinė diskrecija.

Aptariama administracinės diskrecijos didėjimo tendencija ir iš to kylantys privalumai bei trūkumai.

administracinės galimybės

Ketvirtojoje dalyje išryškinamas administracinės diskrecijos ir administracinės savivalės skirtumas. Penktojoje dalyje pristatoma ultra vires doktrina, leidžianti įvertinti, ar nebuvo piktnaudžiaujama diskrecijos teise.

Lietuvos administracinėje teisėje įprasta išskirti tris valstybinio valdymo metodus: įtikinėjimą, skatinimą ir prievartą. Lietuvos viešojo administravimo sistemoje išskiriami vyraujantys du bendrieji pagrindiniai viešojo administravimo metodai: įtikinimo administracinės galimybės administracinės galimybės ir prievartos administracinės prievartos valdymo metodas. Tačiau įvykę socialinės kaitos procesai suteikia naujų galimybių dėl prioritetinio vaidmens individui administracinės galimybės ne valstybės valdžios institucijai, valstybinio valdymo metodų sąrašą plėsti svarstant naujų, modernių socialinės įtakos mechanizmų galimybes The main administracinės galimybės of this article is to present three social influence mechanisms coercion, persuasion, acculturation and to compare these mechanisms with the traditional public administration methods coercion and persuasion. This comparative analysis represents the new possibilities administracinės galimybės enforce the administrative law.

Terminas ultra vires lot. Pateikiamos ir atskirai aptariamos 3 ultra vires rūšys: 1 esminė ultra vires substantive ultra vires2 procedūrinė ultra vires procedural ultra vires ir 3 piktnaudžiavimas įgaliojimais abuse of power.

administracinės galimybės

Šeštojoje dalyje aptariamos administracinės diskrecijos taikymo kontrolės galimybės Lietuvoje. Nagrinėjami administracinių teismų ir Seimo kontrolierių įstaigos įgaliojimai administracinės galimybės galimybės patikrinti administracinės diskrecijos taikymo atvejus.

Pažymima, jog administracinių teismų galimybė patikrinti, ar administracinė diskrecija buvo tinkamai panaudota, ribota, o kartais jie visai neturi tokios galimybės, jeigu teisės aktai, kuriais remdamasi veikė administracija, yra deklaratyvūs, administracinės galimybės ir migloti.

Tuo tarpu Seimo kontrolierius turi daugiau galimybių nei administracinis teismas nustatyti, ar konkrečiu atveju buvo pažeistos administracinės diskrecijos panaudojimo ribos, tačiau negali įsakmiai nurodyti ištaisyti dėl netinkamų veiksmų atsiradusią žalą — tai galėtų padaryti teismas.

administracinės galimybės

Pilnas tekstas:.