Pareigybės valdymo galimybės, Valstybės tarnybos portalas


Lietuvos policijos generalinis komisaras m. Pareiškėja m.

Atlieka šias funkcijas

Lietuvos policijos generaliniam komisarui pateikė tarnybinį pranešimą dėl pareigų siūlymo, kuriame informavo, kad pageidauja eiti visas nuo m. Atsakovas į pareiškėjos tarnybinį pranešimą atsakė m. Lietuvos policijos generalinio komisaro m. Nesuteikdamas išsamios informacijos, atsakovas apribojo jos galimybę dalyvauti pareigybės panaikinimo procese ir taip pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Šiuo aspektu rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr.

Pareiškėjos nuomone, Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtinama institucijos įstaigos pareiga būti aktyviai teikiant aptariamam tarnautojui siūlymus eiti tokias laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kurias šis tarnautojas, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytus tarnautojo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pareigybės valdymo galimybės eiti.

Šios darbdavio valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens pareigos nevykdymas, t. Skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas savo paskirtimi, veiklos sritimi, funkcijomis nepasikeitė, išskyrus tai, kad buvo dirbtinai nustatytas specialusis reikalavimas dėl išsilavinimo ir kai kurių funkcijų formuluotės.

Taigi, pareiškėjos eitos Bendrojo skyriaus vedėjo pareigos išliko, o jų pavadinimas keitėsi tiek, kiek keitėsi paties struktūrinio padalinio pavadinimas, taip iš esmės nekeičiant pačios pareigybės paskirties ir funkcijų apimties.

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Pareiškėjos atveju būtent dėl struktūrinio padalinio pakeitimo į kitą struktūrinį padalinį buvo tvirtinamas naujas pareigybių sąrašas ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, tačiau tokie formalūs pakeitimai nesuteikia pagrindo panaikinti pačią pareigybę, jeigu jos funkcijų apimtis išliko.

Bendrasis skyrius vykdė raštinės, archyvo, dokumentų redagavimo ir su įslaptintos informacijos administravimu susijusias funkcijas, analogiškos funkcijos priskirtos ir skyriui pakeitus pavadinimą į Dokumentų valdymo skyrių.

Be to, pakeitus struktūrą, skyriaus vedėjo pareigybė pagal Valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą išliko. Palyginus anksčiau pareigybės valdymo galimybės Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą ir Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą, matyti, kad naujai patvirtintame skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nepasikeitė nei pareigybės lygis, nei pareigybės paskirtis ar veiklos sritis, nei atliekamų funkcijų turinys ir apimtis. Atsakovas, pažeisdamas Pareigybių aprašymo metodikos Atsakovas, reaguodamas į pareiškėjos nurodytą informaciją, m.

Pareiškėja, atsakydama į šį atsakovo prašymą, m. Investuokite į bitkoiną ir gaukite procentą Policijos departamento komisijos m. Skyriaus tikslai ir funkcijos išplėsti pvz.

pareigybės valdymo galimybės

Iš esmės naujai suformuluota pareigybės aprašymo 7. Ši funkcija neabejotinai laikytina viena pamatinių Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo, kaip šio padalinio vadovo, atliekamų funkcijų, reikalaujančių specialių žinių informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo srityje, joms pareigybės valdymo galimybės teisininko profesinė kvalifikacija yra nepakankama.

Todėl darė išvadą, kad anksčiau pareiškėjos skyriaus vedėjo pareigybė pareigybės valdymo galimybės išlaikyta, o įsteigta nauja. Pareiškėjos pareigos, kurias ji ėjo prieš būdama atleista iš pareigų, buvo realiai panaikintos, o pareiškėja, turėdama teisę dalyvauti Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės panaikinimo procedūroje ta prasme, kad turi teisę pretenduoti į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas bei jos sutikimu eiti žemesnės kategorijos pareigas, pasirinko tokį elgesio modelį, kuriuo sąmoningai tokio dalyvavimo atsisakė, kartu atsisakydama visų jai siūlomų pareigų.

pareigybės valdymo galimybės

Įsakymo 4 punktu nustatyta, kad įsakymo punktas dėl pareigybių panaikinimo įsigalioja m. Nurodyta, kad, panaikinus eitas pareigas, esant galimybei, bus siūloma eiti kitas lygiavertes pareigas. Tokių nesant — žemesnes pareigas.

pareigybės valdymo galimybės

Taip pat išaiškinta, kad jeigu panaikinus eitas pareigas pareiškėja nebus perkelta į kitas pareigas, ji m. Sąraše Dokumentų valdymo skyriuje įrašyta Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo ir 16 kitų pareigybių I t.

Atsakovas m. Rašte prašoma susipažinti su pateiktais laisvų pareigybių sąrašais, jų aprašymais ir iki m. Pageidaujant pretenduoti į pareigybes, esančias kitose policijos įstaigose, prašoma nurodyti jas ir šių pareigybių aprašymai pareigybės valdymo galimybės pateikti vėliau II t.

Lietuvos policijos generaliniam komisarui pateikė tarnybinį pranešimą dėl pareigų siūlymo, kuriame informavo, kad pageidauja eiti visas lygiavertes nuo m.

Atsakovas į m. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos posėdyje vyko kai kurių Policijos departamento darbuotojų, taip pat ir pareiškėjos, pateikusių prašymus eiti pareigas Policijos departamente, atitikties eiti pretenduojamas pareigas nuo m. Komisijos posėdis užfiksuotas m. Kitų pageidavimų eiti laisvas pareigas, kurių pareigybių aprašymų specialiuosius reikalavimus ji atitinka, nepateikė I t.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimo I dalį, skelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr.

Policijos departamento Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro m. V, su m.

pareigybės valdymo galimybės

Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatyti šie nauji specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą 6. Taip pat nustatytos naujos funkcijos: pagal kompetenciją vykdyti einamąją finansų kontrolę 7.

Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atsižvelgęs į tai, konstatavo, kad Kur užsidirbti papildomų pajamų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės ir Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės reikalavimai ir funkcijos skiriasi.

Tarp šalių ginčo nekyla, kad esminis skirtumas tarp Dokumentų valdymo skyriaus ir Bendrojo skyriaus yra įdiegta dokumentų valdymo sistema. Taigi, palyginti su Pareigybės valdymo galimybės skyriumi, Dokumentų valdymo skyrius pagal pareigybės valdymo galimybės nuostatus įgavo naujas funkcijas, kurių esmė dalyvauti projektuojant, kuriant, diegiant ir modernizuojant informacines sistemas, susijusias su dokumentų valdymu, rengti šios srities dokumentaciją 9.

Šios funkcijos tiesiogiai atsispindi ir Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme, kuriame vedėjui nustatyta funkcija organizuoti ir dalyvauti formuojant ir diegiant efektyvius ir pažangius dokumentų valdymo metodus policijos sistemoje 7.

Taigi, Policijos departamente įvedus dokumentų valdymo sistemą iš esmės pasikeitė dokumentų valdymo procesai institucijoje — dokumentai valdomi specialiai sukurta elektronine sistema, kurios anksčiau nebuvo, ir šią sistemą administruoja naujasis Dokumentų valdymo skyrius. Atsakovas turi plačią diskrecijos teisę organizuoti savo struktūrą ir spręsti, kokios jo tarnautojų dalykinės savybės geriausiai prisidėtų prie efektyvaus įstaigos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo.

Jokie teisės aktai imperatyviai neįpareigoja valstybės įstaigų suteikti prioritetą darbo patirčiai, o ne asmens išsilavinimui.