Pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos


Artimais ryšiais pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos asmenys — du arba daugiau asmenų, kurie: 1 yra susiję turtiniais ryšiais; 2 turi kvalifikuotąją įmonės įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį; 3 yra susiję kitais tarpusavio turtiniais santykiais, leidžiančiais vienam iš asmenų kontroliuoti kitą asmenį.

Artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję asmenys — asmuo ir jo sutuoktinis, jų vaikai įvaikiaitėvai įtėviaiseneliai, vaikaičiai, taip pat šio asmens ir jo sutuoktinio broliai įbroliaiseserys įseserės ir šių brolių įbrolių pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos seserų įseserių sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo — fizinis arba juridinis asmuo. Balansinis finansinis turtas — grynieji pinigai kasoje, pinigai sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose, reikalavimo teisės į finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas arba pagal paskolų sutartis grąžintiną kitokį turtą, įsigytus skolos vertybinius popierius, kitus finansų įstaigos kliento įsipareigojimus mokėti, grąžinti arba perleisti finansinį turtą, nuosavybės vertybiniai popieriai arba kitokios teisės.

Bendrieji atidėjiniai atidėjimai — tam tikros sukauptos piniginės lėšos, sudaromos ir skirtos galimiems finansų įstaigos veiklos nuostoliams sumažinti padengti. Finansinė garantija — finansų įstaigos įstatymų nustatyta tvarka suteikta garantija, kuria neatšaukiamai įsipareigojama išmokėti garantijoje nustatytą pinigųsumą, jeigu bus įvykdytos visos garantijoje nurodytos sąlygos.

Finansų įmonė — Lietuvos Respublikos įmonė arba užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris veikia Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka ir verčiasi vienos arba daugiau šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5—17 punktuose nurodytų finansinių paslaugų teikimu. Finansų įstaigos klientas — asmuo, kuriam finansų įstaiga teikia finansines paslaugas.

nepastovumo dvejetainiai variantai

Finansų įstaigos turtas — finansų įstaigos balanse parodytas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, taip pat nematerialusis ir finansinis turtas. Finansų kontroliuojančioji holdingo bendrovė — finansų įstaiga, kurios kontroliuojamos visos įmonės arba jų dauguma yra kredito įstaigos arba finansų įmonės, o iš jų nors viena yra kredito įstaiga. Finansinis laidavimas — įstatymų nustatyta tvarka sudarytoje laidavimo sutartyje nustatytas finansų įstaigos neatšaukiamas įsipareigojimas išmokėti tam tikrą laidavimo sutartyje nurodytą sumą, jeigu asmuo, už kurį finansų įstaiga laiduoja, nevykdo visos ar dalies savo prievolės.

EUR-Lex Access to European Union law

Finansinis tarpininkavimas agento veikla — veikla vienos arba kelių finansų įstaigų vardu ir naudai priimant indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, skolinant, priimant įmokas už kitų asmenų suteiktas paslaugas, teikiant kitas finansines paslaugas, taip pat finansų įstaigų vykdoma priklausomo draudimo tarpininkavimo veikla, išskyrus draudiminių įvykių administravimą.

Finansinis turtas — finansų įstaigos pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos finansinio turto ir nebalansinių pretenzijų verčių suma. Globojanti patronuojanti įmonė — kitą įmonę kontroliuojanti įmonė. Grynoji vertė: 1 investicijos įsigijimo sukūrimo, vertės padidinimo vertė, sumažinta amortizacijos arba nusidėvėjimo verte ir arba šios investicijos rizikai amortizuoti sudarytais specialiaisiais atidėjiniais atidėjimais ; 2 finansų įstaigos balansinio finansinio turto ir arba nebalansinių pretenzijų vertė viešojoje rinkoje nusistovėjusia rinkos kaina arba, jeigu balansinis finansinis turtas ir arba nebalansinės pretenzijos nėra viešosios apyvartos objektas arba nėra patikimos pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos apie jų rinkos kainas, įsigijimo vertė, sumažinta šiam turtui sudarytais specialiaisiais atidėjiniais atidėjimais.

Indėlis — teigiamas pinigų likutis sąskaitoje, kuri atidaryta indėlininkui kredito įstaigoje pagal banko indėlio arba banko sąskaitos sutartį. Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių — piniginių lėšų priėmimas iš nenustatytų iš anksto asmenų, kad būtų galima jas valdyti, naudoti ir arba jomis disponuoti, įsipareigojant jas sugrąžinti su palūkanomis ar be jų.

Mokėjimo kortelių ar kitokių priemonių, kurios gali būti naudojamos kaip mokėjimo priemonė perkant prekes arba paslaugas tik iš šias korteles ar kitokias priemones išleidusio asmens, nemokama bitkoinų telegrama nėra indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių. Investicija — kilnojamasis ir nekilnojamasis, taip pat nematerialusis turtas, įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalys, taip pat pasitikėtinės subordinuotos paskolos, kurios gali būti konvertuotos į finansų įstaigos naujos emisijos akcijas, suteiktos finansų įstaigoms.

Įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis, suteikianti teisę kontroliuoti įmonės veiklą — vieno asmens tiesiogiai ir arba netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos arba balsavimo teisių dalis arba tokie santykiai tarp asmens ir įmonės, dėl kurių šis asmuo: 1 pats arba pagal sutartį su įmone ar jos dalyviais tiesiogiai ir arba netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų įmonės įstatinio kapitalo pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos arba balsavimo teisių arba gali išrinkti paskirti ir atšaukti atleisti daugiau kaip 50 procentų įmonės valdymo organų narių; 2 pagal finansinius, veiklos arba organizacinius ryšius gali dalytis su įmone gautu pelnu arba patirtais nuostoliais arba, siekdamas bendro užsibrėžto tikslo, gali koordinuoti šios įmonės valdymą; 3 turi galimybę valdyti įmonę per visiškai arba iš dalies tapačios sudėties savo jeigu tai juridinis asmuo ir įmonės valdymo organus.

Įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis — bent viena akcija, pajus ar kitokia įmonės išleista priemonė, pažyminti dalyvavimą valdant įmonės kapitalą, arba kartu su šiomis priemonėmis įgyta balsavimo teisė, arba jeigu nėra išleista priemonių, pažyminčių dalyvavimą valdant įmonės kapitalą įmonės ar jos turto kapitalo dalis.

akimirksniu uždirbti bitkoiną

Jungtinė konsoliduota priežiūra — globojančios patronuojančios įmonės ir jos kontroliuojamos finansinės grupės priežiūra, atliekama remiantis jungtinėmis konsoliduotomis finansinės atskaitomybės ir kitomis priežiūrai skirtomis ataskaitomis, kurias sudaro ir priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia globojanti patronuojanti įmonė.

Kontroliuojama įmonė — įmonė, kurioje asmuo arba susijusių asmenų grupė turi įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

robotas dvejetainiams variantams autobnary

Kredito įstaiga - Lietuvos Respublikos įmonė ar įstaiga pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos užsienio valstybės įmonės padalinys, veikiantis Lietuvos Respublikoje, kurie turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat turintys teisę verstis dalies ar visų kitų šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų paslaugų teikimu ir prisiimantys su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

Licencinės finansinės paslaugos — finansinės paslaugos, kurių teikimu galima verstis tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Likvidusis turtas — turtas, kuris su minimalia vertės praradimo rizika nedelsiant gali būti parduotas rinkos kaina arba jai artima kaina.

Kaina, artima rinkos kainai, — tai maksimali pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos, už kurią su finansų įstaiga susijusios šalys, žinomos kaip ketinančios pirkti parduoti turtą, gali tiesiogiai ne rinkoje apsikeisti rinkoje prekiaujamu turtu. Mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji holdingo bendrovė — globojanti patronuojanti įmonė bet ne finansinė kontroliuojančioji holdingo bendrovė ar kredito įstaigakurios nors viena kontroliuojama įmonė yra kredito įstaiga. Nebalansinės pretenzijos — finansų įstaigos balansinėje ataskaitoje neparodytas turtas pretenzijos : finansų įstaigos reikalavimo teisės į finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas, grąžintiną arba kitaip perleidžiamą kitokį turtą pagal būsimuosius, pasirinkimo ir kitokius sandorius.

Neprofesionalūs rinkos dalyviai — visi asmenys, išskyrus Lietuvos banką, finansų įstaigas, draudimo įmones, taip pat kitus asmenis, kurie gali kvalifikuotai įvertinti skolinimosi riziką. Netiesioginė kontrolė — kontrolė, atsirandanti per kitas kontroliuojamas įmones arba kontroliuojamų įmonių kontroliuojamas įmones.

pikti paukščiai uždirba pinigus

Palūkanos — pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą, padėtą indėlį, skolos vertybinius popierius, perduotą naudoti turtą ar kitą skolinį reikalavimą, t.

Pasirinkimo sandoris — sandoris, 24 variantų oficialios svetainės apžvalgos teisę, bet ne įsipareigojimą pirkti arba parduoti sandorio objektą už sutartą kainą sutartą dieną arba iki jos.

Pasitikėtinė subordinuota paskola — ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui suteikta paskola, jeigu yra tenkinamos visos nurodytos sąlygos: 1 paskola yra gauta pinigais; 2 paskolos davėjas paskolos sutartyje įsipareigoja nereikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti paskolą prieš sutartyje nustatytą jos grąžinimo terminą; 3 paskolos grąžinimas nėra užtikrintas jokiomis prievolių įvykdymą užtikrinančiomis priemonėmis; 4 paskolos sutartyje yra nustatyta, kad paskolos gavėjo likvidavimo arba bankroto atveju paskolos davėjo reikalavimas pagal paskolos sutartį bus tenkinamas tik patenkinus kitų paskolos gavėjo kreditorių reikalavimus.

Pinigų tvarkymas — grynųjų pinigų inkasavimas, vežimas ir saugojimas, monetų ir banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas bei pakavimas prieš grąžinant į apyvartą.

koks skirtumas tarp apsikeitimo ir pasirinkimo

Seifo kamerų nuoma — seifo kamerų, esančių nuolat saugomose patalpose, nuoma asmenims, kurie patys jose laiko savo vertybes. Skolinimas: 1 pinigų sumos perdavimas skolininkui pagal paskolos ar kreditavimo sutartį; 2 piniginio reikalavimo, kylančio iš neatšaukiamo įsipareigojimo mokėti, pirkimas, išankstinis apmokėjimas įskaitant faktoringą ir forfeitingą arba diskontavimas, prisiimant skolinimo riziką arba jos neprisiimant, neatsižvelgiant į tai, į kieno apskaitą šie reikalavimai yra įtraukti ir kas pagal juos surenka pinigines lėšas.

laisvai parduodamų pasirinkimo sandorių

Specialieji atidėjiniai atidėjimai — turto ir nebalansinių pretenzijų vertės sumažėjimo dydis, atitinkantis tikėtinų nuostolių galimybę. Tarpusavyje susijusių klientų grupė — du arba daugiau finansų įstaigos arba kelių tai pačiai finansinei grupei priklausančių finansų įstaigų klientų, kurie yra susiję tarpusavyje dėl to, kad: 1 vienas iš klientų tiesiogiai ir arba netiesiogiai gali kontroliuoti kitus klientus; 2 klientai pasirinkimo sandoriai ir galimos pretenzijos susiję tokiais tarpusavio ryšiais, kad jeigu vienas iš jų negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų finansų įstaigai, kiltų sunkumų ir kitam arba kitiems klientams įvykdyti įsipareigojimus šiai finansų įstaigai.

Tokie tarpusavio ryšiai yra vieno asmens išduoti laidavimai, garantijos arba kitos prievolių įvykdymo už kitą asmenį užtikrinimo priemonės, arba bendri įsipareigojimai, kylantys iš sudarytų sandorių, arba tiesioginė tarpusavio verslo priklausomybė, kai tarpusavio verslo ryšiai negali būti nutraukti ar pakeisti kitais verslo ryšiais, arba klientai yra susiję artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais.

Ieškovas teismo prašė įpareigoti atsakovę užbaigti m. Ieškovas nurodė, kad m. Šio susitarimo pagrindu šalys m.

Valiutos keitimas grynaisiais pinigais : 1 užsienio valiutos pirkimas už litus; 2 užsienio valiutos pardavimas už litus. Vertimasis finansinių paslaugų teikimu: 1 deklaravimas ūkinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose steigimo dokumentuose, licencijose, patentuose ir kt. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX,Žin.